ഒന്‍പതാം വാര്‍ഡ്‌

 ഒന്‍പതാം വാര്‍ഡ്‌ സി പി അബ്ദുല്‍ കരീം മാസ്റ്റര്‍ വിജയിച്ചിരികുന്നു